Privacy policy

PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.smultron-sounds.com, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Lena Sienicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Flow Media House Lena Sienicka wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Osobne 2A, 18-411 Śniadowo, NIP: 2910208939, REGON: 384013717, adres poczty elektronicznej: info@smultron-sounds.com, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu internetowego.
 7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu internetowego, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu internetowego dostępnym na stronie internetowej Serwisu internetowego.

§ 2
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Serwisie internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Serwisie internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak adres e-mail i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 5. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  a) złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,
  b) zawarcia i realizacji Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
  f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego,
  j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
 9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego.
 10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwa firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
 11. Usługodawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Serwisie internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.
 12. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu internetowego:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Serwisie internetowym.
 13. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 14. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:a) H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis.
  Administrator informuje, że nie stosuje technologii śledzących działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Serwisu.

§ 3
Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.
 4. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 5. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.
 6. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 8. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 10. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com/pl.

§ 4
Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
  b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Klient/Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Klient/Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 5. Klient/Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Klienci, którzy zarejestrowali się w Serwisie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie internetowym są poprawne.
 7. W celu realizacji swoich praw Klient/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ 5
Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

ENG

§ 1

General provisions

The Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data of Users and Customers (including potential customers) using the website available at the internet address: www.smultron-sounds.com, hereinafter referred to as the Website. The document also defines the rules for the use of cookies.
The Website’s Privacy Policy is informative.
The administrator of personal data of the Website Users, within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) of 27 April 2016 (Journal of Laws EU L No. 119, p. 1), hereinafter referred to as GDPR, and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal 2018.1000), is Lena Sienicka, running a business under the name Flow Media House Lena Sienicka entered in the Central Register and Information on Economic Activity, with the address of the main place of business and address for service: Osowne 2A, 18-411 Śniadowo, NIP (Tax Identification Number) : 2910208939, REGON: 384013717, e-mail address: info@smultron-sounds.com, hereinafter referred to as the Administrator and at the same time being the Website Service Provider.
The User’s personal data is processed in accordance with the provisions on the protection of personal data and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended).
The administrator makes every effort to protect the interests of persons whose data is collected, and in particular ensures that these data are processed in accordance with the law. Personal data is collected by the Administrator for defined, lawful purposes and not subjected to further processing inconsistent with these purposes. The administrator declares that the data collected by him are stored in a form that allows the identification of persons to whom they relate, no longer than it is necessary to achieve the given purpose of processing.
The purpose of the Privacy Policy is to define the actions taken by the Administrator in the field of personal data collected via the Website and services and tools related to the Website, used by customers to perform activities such as setting up an Account, placing an Order and performing other types of activities on the Website. internet.
The customer who uses the services and tools available as part of the Website confirms that he has read the provisions of the Privacy Policy and the Website Regulations, and also agrees, if necessary, for the use of his personal data in accordance with the Website Regulations and the Privacy Policy ( for this purpose, he selects appropriate checkboxes, following the messages appearing on the website of the Website).
All data collected by the Administrator are protected using rational technical and organizational measures as well as security procedures in order to protect them against unauthorized access or their unauthorized use.
The Website Administrator, on the terms set out in the Regulations and in the Privacy Policy, has exclusive access to the data. Access to the Customer’s personal data may also be entrusted to other entities, e.g. by means of which the Customer makes payments, which entities collect, process and store personal data in accordance with their regulations and privacy policies. Access to the Customer’s personal data is granted to the entities concerned to the extent necessary and only to the extent that will ensure the proper implementation of services. External entities process the entrusted data only on the basis of relevant entrustment agreements.
All words and expressions appearing in the Privacy Policy beginning with a capital letter (eg Service Provider, Website, Customer, Order) should be understood in accordance with the definitions contained in the Regulations of the Website available on the website of the Website.

§ 2
Collection, acquisition, scope and purpose of collecting personal data

The administrator obtains information about users, including by collecting server logs via the hosting operator.
The data stored in the server logs are not associated with specific people using the Website and are not used to identify people using the Website.
The server logs are only auxiliary material used to administer the Website, and their content is not disclosed to anyone except those authorized to administer the server.
The Administrator informs that in connection with the possibility of registering on the Website and creating an Account, Customers who create an Account on the Website may be required to provide specific data such as e-mail address and password. Providing the data specified during the registration process is necessary to create an Account, and other data can be provided additionally.
As part of the Website, the Administrator may collect personal data of Clients and potential Clients contacting the Administrator as part of customer service, and which personal data are necessary to fulfill a given Client’s request and contact him in order to provide an answer. The basis for data processing is Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR – consent to processing. The legal basis for processing after possible termination of contact will be the justified purpose of archiving correspondence for the purpose of showing its course in the future (pursuant to Article 6 (1) (f) of the GDPR). If a contract is concluded after the contact, the data will be processed on the basis of art. 6 sec. 1 lit. b GDPR.
The Administrator processes the Customers’ personal data necessary for the proper performance of the services available on the Website and is entitled to use the data collected and stored on the Website for the following purposes:
a) placing an order on the Website,
b) conclusion and implementation of the Agreement for the supply of digital content or the Agreement for the provision of Electronic Services,
c) direct marketing of own products or services,
d) providing full service to the User, including setting up and managing the User’s account / accounts, solving technical problems and providing relevant functions,
e) adjusting the offer and the User’s experience, including advertisements, in the properties of the Website,
f) monitoring the activity of all and specific Users,
g) contacting Users, in particular for purposes related to the provision of services, User service, permitted marketing and advertising activities,
h) carrying out research and analysis to improve the performance of available services,
i) enforcing compliance with the Regulations of the Website,
j) assessing some of the Customer’s personal factors.
The Administrator is entitled to store the data collected and tracked on the Website only for the purposes of the above-mentioned purposes.
The Administrator reserves the right to filter and block messages sent via the internal message system, in particular if they are spam, contain prohibited content or otherwise threaten the safety of the Website users.
The administrator is entitled to automatically obtain and record data transferred to the server by web browsers or customer devices, e.g. IP address, software and hardware parameters, pages viewed, identification number of the mobile device and other data regarding devices and system use. The collection of the above information will take place when using the Website.
The administrator collects, processes and stores the following customer data:
a) e-mail address (e-mail address),
b) name and surname,
c) company name (in the case of customers who are not consumers),
d) address of residence / business / seat.
The Service Provider declares that the provision of data by the Customer in the above-mentioned scope is voluntary. However, their application may be necessary for the conclusion and implementation of the Agreement for the supply of digital content or the Agreement for the provision of Electronic Services on the Website. The scope of the data required to conclude the contract is indicated previously on the website of the Website and in the Regulations of the Website.
Examples of recipients of personal data of Website Customers:
a) in the case of a Customer who uses the Website with the method of electronic payments or with a payment card, the Administrator entrusts the collected personal data of the Customer to the selected entity servicing electronic payments on the Website.
The administrator may share anonymised data with other entities, including partners of the Website, in order to recognize the attractiveness of advertisements and services for customers, improve the quality and efficiency of services provided by the Website or the mentioned entities or participate in scientific research.
The Administrator informs Users that he entrusts the processing of personal data to the following entities:
a) H88 S.A. with its registered office in Poznań, Franklin Roosevelt 22, 60-829 Poznań, entered into the National Court Register by the District Court Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – for the purpose of storing personal data on the server on which the Website is installed.
The administrator informs that he does not use technologies that track actions taken by the user / customer as part of the website of the Service.

§ 3
Cookies policy and operating data

The administrator automatically collects information contained in cookies in order to collect data related to the use of the Website by the Customer. Cookies are a small piece of text that the website sends to the User’s browser and which the browser sends back at the next visits to the website. They are mainly used to maintain a session, e.g. by generating and sending back a temporary identifier after logging in.
The administrator uses “session” cookies stored on the customer’s end device until logging out, turning off the website or turning off the web browser, and “permanent” cookies stored on the customer’s end device for the time specified in the parameters of cookies or until their removal by the customer.
The administrator on the website uses the following types of cookies:
a) “necessary” cookies, enabling the use of services available on the Website,
b) cookies used to ensure security,
c) “performance” cookies, used to obtain information about the way Users use the website of the Website,
d) “advertising” cookies, enabling the delivery of advertising content to Users more tailored to their interests,
e) “functional” cookies, enabling “remembering” the settings selected by the User and adapting the Website to the User.
Cookies adapt and optimize the Website and its offer for the needs of customers through such activities as creating statistics of Website views and ensuring the safety of its users.
Cookies are also necessary to maintain the Customer’s session after he leaves the Website.
The customer at any time using his web browser can change the cookie settings, including blocking the option of collecting cookies.
Blocking the possibility of collecting cookies or introducing other changes to the cookie settings on the Customer’s device may make it difficult or impossible to use the services and tools of the Website, including the possibility of placing an Order.
A customer who does not want to use cookies for the purposes described above may delete them manually at any time. To read the detailed instructions on how to proceed, visit the website of the manufacturer of the web browser currently used by the Client. More information on cookies is available in the help menu of each web browser. Examples of web browsers that support these cookies are Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Opera.
The administrator may enable external entities, e.g. advertising providers or analytical solution providers, to collect information using the above technologies directly on the website of the Website. The data collected in this way is subject to the provisions of the privacy policies developed by these entities.
Some external entities operating as part of the Website allow users to withdraw their consent to the collection and use of data by them for the purposes of advertising based on the Customer’s activity. More information on this subject and the possibility to make a choice can be found, for example, on the website: www.youronlinechoices.com/pl.

§ 4
The rights and obligations of the Administrator and Users

The Administrator has the right, as well as the statutory obligation, to provide selected or all information regarding the Users of the Website to public authorities or third parties that submit such a request for information on the basis of applicable provisions of Polish law.
The administrator does not entrust the processing of data and does not disclose the collected personal data to unrelated entities without the consent of the interested parties, unless the following circumstances occur:
a) The Administrator may use the support of external entities to provide the services they provide, however, these entities are not authorized to independently use personal data processed on behalf of the Administrator, and all their activities are subject to the provisions of the Website’s Privacy Policy,
b) The administrator retains the right to disclose data to public authorities in conducting proceedings for possible violations of the law or in combating possible violations.
The Customer / User has the right to access their personal data collected by the Administrator at any time. This right includes the possibility of verification, modification, supplementation, deletion, restriction of data processing, objection to processing, data transfer, cessation of processing of the User’s personal data, as well as the right to withdraw consent to data processing for a specific purpose, if the User has previously given such consent the right to lodge a complaint with the supervisory authority. These rights are available without giving a reason.
By accepting the statements proposed by the Administrator contained in the interactive forms available on the website, the Customer / User agrees to the processing of personal data for the purpose of providing services.
The Customer / User, by accepting the optional statements proposed in the forms, may consent to additional purposes of processing his personal data.
Customers who have registered on the Website have the right to view, edit and delete the data they have provided. The Customer ensures that the data provided or published by him on the Website are correct.
In order to exercise their rights, the Customer / User may at any time send an appropriate declaration of will to the address of the Administrator’s office or via e-mail.
The removal of personal data or the cessation of their processing by the Administrator may result in the inability to provide services provided via the Website or limit the use of the Website’s functionality.
Personal data collected as part of the purposes set out in the Privacy Policy will be stored for the duration of the services (including electronic services) provided by the Administrator and for the period resulting from the limitation periods for claims, consumer rights, tax law or other rights in this regard.
§ 5
Changes to the Privacy Policy

The offer of the Website will be expanded in the future. This means that the Administrator will be obliged or entitled to make changes to the Privacy Policy.
New versions of the Privacy Policy will appear on the website of the Website together with an appropriate message.
Each amendment to the Privacy Policy will be effective from the date of notification of its change by posting it on the website of the Website. Any changes will be properly highlighted for a period of one month from the date of the changes to the Privacy Policy.
If you have additional questions regarding the Privacy Policy of the Website, please contact us at the e-mail address provided by the Administrator.

Scroll to Top